T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Beyşehir Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Beyşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Organizasyon Şeması

Güncelleme Tarihi: 29/05/2018

1.Amaç:Hastanede kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.

2.Kapsam:Hastanemizdeki tüm birimleri kapsar.

3.Kısaltmalar :                                                                      

TKKY:Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

V.H.K.İ:Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

T.İ.G.:Teşhisle ilgili Gruplamalar

TSİM: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

KHK: Kanun Hükmünde Kararname

4.Dikey ve Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları:

·         Hastanemizin organizasyon yapısı KU.YD.01 Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup  en üst basamağında Başhekim vardır.

Başhekime dikey olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

·         İdari Mali İşler Müdürü

·         Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

·         Uzman Hekimler

·         Pratisyen Hekimler

·         Diş Hekimleri

·         Kalite Birimi

·         Eczane

·         Hasta İletişim Birimi

   Başhekime dikey olarak birbirleri ile yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

·         İdari Mali Hizmetler Müdürü

Otelcilik Hizmetleri

·         Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

·         Uzman Hekimler

Dâhiliye Uzmanı

Genel Cerrahi Uzmanı

Diş Hekimleri

·         Pratisyen Hekimler

·         Kalite Birimi

Kalite Yönetim Direktörü

 

EcEzane

·         Hasta İletişim Birimi

·         Doku ve Organ Bağış Birimi

 Başhekim Yardımcısına yatay olarak bağlı birimler:

1. Uzman  Hekimler

2.Diş Hekimleri

3.Pratisyen Hekimler

4. Diyetisyen

5. Hasta Hakları Birimi

6. Eczacı

7. TİG

8. Sosyal Hizmet Uzmanı

9. Fizyoterapist

10. Biyolog

11. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İdari Mali Hizmetler Müdürüne dikey olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

·         Satın Alma Birimi

·         Döner Sermaye-Tahakkuk

·         Mutemetlik

·         Özlük ve  Evrak Kayıt Birimi

·         Arşiv

·         Vezne

·         Medikal Depo, Biyomedikal Depo ve Ayniyat Depo TKKY

·         Fatura

·         Ulaştırma Hizmetleri,

·         Sivil Savunma

·         Güvenlik Hizmetleri

·         Teknik Servis

·         Bilgi İşlem

·         İstatistik

·         Poliklinik Hizmetleri

·         Hasta Kayıt Birimi

·         Çevre ve Atık

·         Morg Hizmetleri

·         TSİM

·         Temizlik

·         Çamaşırhane

·         Sağlık Kurulu

·         Mutfak

İdari ve Mali Hizmet Müdürünedikey olarak bağlı, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

·         Özlük ve Evrak Kayıt

Memur

·         Satın alma birimi

Satınalma Memuru

·         TKKY

Medikal Depo

Biyomedikal Depo

Ayniyat Depo

·         Faturalandırma

Faturalandırma Sorumlusu

·         Bilgi İşlem

HBYS Elemanı

·         TSİM

TSİM Sorumlusu

·         Arşiv birimi

           Arşiv Memuru

·         Mutemetlik

Mutemete

·         Güvenlik Hizmetler Sorumlusu

Güvenlik Personelleri

·         Mutfak Hizmetleri

            Mutfak Personeli

·         Teknik Hizmetler Sorumlusu

Teknik Hizmet Personelleri

·         Hasta Kabul Birimi

Memur

·         Atık Birimi

Atık Birim Personeli

·         Çamaşırhane Hizmetleri

Çamaşırhane Personeli

·         Eğitim Birimi

Eğitim Hemşiresi

·           Temizlik Hizmetleri

Temizlik personelleri

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne dikey olarak bağlı birimler  aşağıdaki gibidir.

·         Yoğun Bakım Hizmetleri

·         Ameliyathane Hizmetleri

·         Sterilizasyon Hizmetleri

·         Doğum Hizmetleri

·         Dahiliye Hizmetleri

·         Enfeksiyon Kontrol ve Önlenmesi

·         Anestezi Hizmetleri

·         Palyatif Bakım

·         Yenidoğan Yoğun Bakım

·         Nütrisyon

·         Diyabet Eğitim Birimi

·         Hemşire İlişkili Poliklinikler

·         Gebe Okulu

·         Diyabet Okulu

·         Klinikler

·         Acil Servis

·         Laboratuar Hizmetleri

·         FTR Ünitesi

·         Görüntüleme

·         Transfüzyon Hizmetleri

·         Diyaliz Hizmetleri

·         Endoskopi Hizmetleri

·         Evde Sağlık

·          Eğitim

·         Yemekhane

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne dikey olarak  bağlı , birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

·         Ameliyathane Hizmetleri

Ebe-Hemşire

·         Sterilizasyon Hizmetleri

Ebe-Hemşire

·         Doğum Hizmetleri

Ebe- Hemşire

·       Radyoloji Birimi

Röntgen Teknisyeni

·         Klinik

Hemşire

Ebe          

                                                                                       

·         Acil servis

Hemşire

ATT

Sağlık Memuru

Ebe

·         Biyokimya Laboratuarı

Lab. Tek.

Kan Alma Hemşiresi

·         Mikrobiyoloji Laboratuarı

Lab.Teknisyeni

·       Poliklinikler 

Hemşire

·      Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

·      Evde Sağlık

            Hemşire,sağlık memuru

·      Dahiliye Hizmetleri

Hemşire-ebe

·      Anestezi Hizmetleri

Anestezi Teknisyeni

·      Palyatif Bakım Hizmetleri

Hemşire

·      Yenidoğan Yoğun Bakım

           Hemşire-ebe

·      Nütrisyon

           Nütrisyon Sorumlusu

·      Diyabet Eğitim Birimi

Diyabet Hemşiresi

·      Gebe Okulu

Eğitim Hemşiresi

·      FTR Ünitesi

Hemşire-ebe

·      Transfüzyon Hizmetleri

            Lab.Teknisyeni

            Kan Alma Hemşiresi

·      Diyaliz Hizmetleri

           Hemşire-ebe

·      Endoskopi Hizmetleri

…………..

·      Eğitim

          Eğitim Hemşiresi

·         Yemekhane

     Yemekhane Personeli

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNE DİKEY,BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER ;

·         Hastane Başhekimi

·         Kalite Yönetim Direktörü

·         Kalite Birim Çalışanı Gösterge Sorumlusu

·         Bölüm Kalite Sorumluları

·         KOMİETELER:

      Hasta Güvenliği Komitesi

      Çalışan Güvenliği Komitesi

      Tesis Güvenliği Komitesi

      Eğitim Komitesi

      Enfeksiyon Komitesi

      Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

·           EKİPLER:

Öneri-şikayet (Hasta-çalışan) görüş ve değerlendirme Ekibi

Mavi Kod Ekibi

Pembe Kod Ekibi

Beyaz Kod Ekibi

Siyah Kod Ekibi

Palyatif Ekibi

İlaç Yönetim Ekibi

Bina Turları Değerlendirme Ekibi

Akıllı İlaç Kullanım Ekibi

Acil Durum ve Afet Ekibi

Radyasyon Güvenliği Sorumlu Ekibi

Bilgi Güvenliği Ekibi

Transfüzyon  Ekibi

Nütrisyon Ekibi

    SORUMLULUK VE İLİŞKİLER :

Her birimin asil ve yedek sorumluları Hastane Başhekimi oluru ile kişilere tebliğ edilmiş olup,ihtiyaç olması halinde,görevlendirmeler revize edilmektedir.Her kademedeki yönetici,görevlerini mevzuata,stratejik plan ve programlara,performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

    YETKİ DEVRİ .

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge madde 23’te belirtildiği gibi, imzaya yetkili makamlar;Hastane Başhekim,Müdür,Müdür Yardımcısıdır.İmza Yetkileri Genelgesi ile Sağlık İl Müdürü tarafından başhekim ve yardımcıları ile müdür ve yardımcıları ise hastane yöneticisi tarafından kendilerine yetki verilen iş ve işlemler bakımından imza yetkisine haizdir.Hastanemizde 663 sayılı Sağlık Bakanlığının yayınlandığı KHK’de belirtildiği şekilde Başhekim Yardımcılığı olmadığında yetki devri yapılmamaktadır.Gerektiğinde geçici olarak kısa süreli görev devirleri genel sekreterlik tarafından yapılmaktadır.Yetki devri,resmi yazışmalarla ilgililere duyurulur.

HASTANE  ORGANİZASYON YAPISINDA  TANIMLANAN  BİRİMLERİN SORUMLULARI  VE GÖREV DAĞILIMI :

 HASTANE BAŞHEKİMİ

Yasal Yokluğunda Başhekim Yardımcısına görevlendirme yapılır.

İdari ve Mali İşler Müdürü:

Yasal yokluğunda İdari Mali İşler Müdür yardımcılarından görevlendirme yapılır.

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Yasal  yokluğunda İdari İşler Müdürü’ne görevlendirme yapılır.

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı yasal yokluğunda

 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 Hasta Hakları Birimi

 Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Eğitim Birimi

Eğitim Sorumlu Hemşiresi

TIBBİ HİZMETLER

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hekimi: Hastane Başhekim

KLİNİK SORUMLUSU

Kliniklerden Sorumlu Hemşireler:

Acil Servis Sorumlusu

Diyaliz Servisi Sorumlusu

Dahiliye  Servisi Sorumlusu

Kadın Doğum Servisi Sorumlusu

Ameliyathane  ServisiSorumlusu

Aneztesi Servisi Sorumlusu

Sterilizasyon Servisi Sorumlusu

Genel Cerrahi Servisi Sorumlusu

Yoğun Bakım Servisi  Sorumlusu

Çocuk Servisi Sorumlusu

FRT-Nöroloji Servisi Sorumlusu

Göğüs Servisi Sorumlusu

Palyatif Servisi Sorumlusu

Görüntüleme Servis Sorumlusu

Labortauvar  Ünitesi Sorumlusu

Transfüzyon Ünitesi Sorumlusu

Her Kliniğin sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi görevlendirmeleri, özlük dosyalarında yer almaktadır.

Yasal Yokluğunda Vekalet: Hastane  yönetimi tarafından belirlenecek hekim personeli tarafından yaplır..Birimlerde Sorumlu  hemşirenin yasal yokluğunda yardımcıları  tarafından yapılır.

AYAKTAN HASTA HİZMETLERİ(POLİKLİNİK)

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden (Poliklinik) Sorumlu Hemşire:

Yasal Yokluğunda  (Poliklinik) Sorumlu Hemşiresi tarafından yapılır.

BİMER

Bimer Hizmetleri Sorumlu Başhekim

SABİM

Sabim Hizmetleri Sorumlu Başhekim

HASTANE WEB SİTESİ

Web sitesinden sorumlu Başhekim

Web sitesinden Sorumlu Bilgi İşlem Sorumlusu

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hasta Güvenliği komite Başkanı:

Kalite Yönetim Direktörü:

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Çalışan Güvenliği komite Başkanı:

Kalite Yönetim Direktörü:

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tesis Güvenliği komite Başkanı:

EĞİTİM KOMİTESİ

Eğitim komite Başkanı:

Kalite Yönetim Direktörü:

ÖNERİ-ŞİKAYET (HASTA-ÇALIŞAN) GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME EKİBİ

Öneri-Şikayet  ekip Başkanı:

Hasta Hakları Birimi Sorumlusu:

MAVİ KOD SORUMLU EKİBİ:

Mavi Kod Sorumlu Ekibi Başkanı

PEMBE KOD SORUMLU EKİBİ:

Pembe Kod Sorumlu Ekibi Başkanı:

BEYAZ KOD SORUMLU EKİBİ:

Beyaz Kod Sorumlu Ekibi Başkanı

KIRMIZI  KOD SORUMLU EKİBİ:

Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi Başkanı

İLAÇ YÖNTİM EKİBİ

İlaç Yönetim Sorumlu Ekibi Başkanı:

AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ

Akılcı ilaç Kullanım Sorumlu Ekibi Başkanı:

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi Sorumlusu:

SATIN ALMA BİRİMİ

Satın Alma Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı:

İHTİYAÇ BELİRLEME KOMİSYONU

İhtiyaç Belirleme Komisyonu (Satın almadan sorumlu Müdür Yrd.)

MAAŞ-DÖNER SERMAYE

Maaş-Döner Sermayeden Sorumlu Müdür Yardımcısı:

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Arşivden sorumlu Müdür Yardımcısı:

Arşiv Sorumlusu:

GELİR FATURALANDIRMA

Gelir Faturalamadan sorumlu Müdür Yardımcısı:

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlemden Sorumlu Müdür Yardımcısı:

Bilgi İşlem Sorumlusu:

AMBAR-DEPO-STOK YÖNETİMİ

Ambar-Depo-Stok Yönetiminden Sorumlu Müdür Yardımcısı

 Depo Sorumluları

VERİ GİRİŞ HİZMETLERİ

Veri Giriş Sorumlu Müdürü:

Veriş Giriş Sorumlu Müdür Yardımcısı:

Veri Giriş Personel Şefi:

SAĞLIK KURULU

Sağlık Kurulundan Sorumlu Hekim

TEKNİK SERVİS

Teknik Servis Sorumlu Müdür Yardımcısı:

Teknik Servis Sorumlu Teknisyen:

ATIK HİZMETLERİ

Atık Hizmetleri Yönetimi Sorumlu Müdür:

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Güvenlik Hizmetleri Sorumlu Müdür:

Güvenlik Hizmetleri Sorumlu Müdür: Yard.

MUTFAK HİZMETLERİ

Mutfak Hizmetleri Sorumlu Müdür Yardımcısı:

Mutfak Hizmetleri Sorumlusu (Hizmet Alımı):

Diyetisyen:

TEMİZLİK HİZMETLERİ

Temizlik Hizmetleri Sorumlusu İdari ve Mali İşler Müdürü:

ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ

Çamaşırhane Hizmetleri Sorumlusu İdari ve Mali İşler Müdürü

Çamaşırhane Hizmetleri Bölüm Sorumlusu:

MORG HİZMETLERİ

Morg Hizmetleri Sorumlusu İdari ve Mali İşler Müdürü:

Morgta Sorumlu  Personel:

ECZANE HİZMETLERİ

Eczane Hizmetleri Sorumlusu Eczacı:

Farmakovijilans Sorumlusu

Mateyovijilans sorumlusu:

İSTATİSTİK VE TSİM HİZMETLERİ

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlu Başhekim:

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlusu:

ŞOFÖRLER-ULAŞIM HİZMETLERİ

Şoförler-Ulaşım Hizmetleri Sorumlu Müdürü:

TAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

Sorumlu Müdür Yardımcısı:

Ayniyat Birim Sorumlusu:

Sorumluluk ve İlişkiler:

·      Her biriminin asil ve yedek sorumluları Dikey olarak bağlı bulunduğu Yöneticilik  tarafından belirlenerek Hastane Yöneticisinin (Başhekim) uygun görüşüne sunulur. Hastane yöneticisinin uygun görüşleri doğrultusunda resmi yazı ile kişilere tebliğ edilir. Görevlendirmeler ihtiyaca göre revize edilip yeni görevlendirmeler yapılabilir.

Yetki Devri:

·             Hastanemizde 663 sayılı Sağlık Bakanlığının yayınladığı KHK’de belirtildiği şekilde  yetki devri yapılmaktadır. Gerektiğinde geçici olarak kısa süreli görev devirleri yapılmaktadır.

İlgi Dokümanlar:

·         Organizasyon Şeması

·         663 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

·         Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İmza Yetkileri Yönergesi