Evde Sağlık
29 Mayıs 2018

Evde sağlık hizmetleri hakkında genel bilgiler

Dünya genelinde ve ülkemizde ortalama yaşam süresinin uzamasıyaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların da artmasına yol açmıştır.Aynı zamanda kronik hastalıklara bağlı olarak gelişen erken ve geçkomplikasyonların tedavileri için hastaların hastane yataklarında uzun süre kalmalarına bağlı sosyal ve psikolojik rahatsızlıklar da ortaya çıkmakta bu kişilerin taburcu edilmelerinden itibaren sağlık ihtiyaçlarının nasıl sağlanacağı da bir sorun oluşturmaktadır.Yalnızca tedavi edici değil koruyucu, destekleyici verehabiliteedicisağlık ve sosyal hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve talep artmıştır.Bu nedenle Sağlıkta dönüşüm  Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı'nabağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca evde sağlık hizmetlerininverilmesine yönelik "Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde SağlıkHizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge"01.02.2010 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.İlçemizdede Evde Sağlık Hizmetleri kurulmuştur.

Evde sağlık hizmetleri nedir?

Evde sağlık  Hizmeti, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecindegerek, kronik bir hastalığın takibinde yatağa tam bağımlı (YATALAK) olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bukonuda eğitimli personel  ile sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tıbbi bakım vetedavisinin uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır.

Evde sağlık hizmeti kapsamındaki hastalıklar:

1-Yatağa bağımlı hastalar (alzheimer,felçli hastalar)

2-Terminal dönem kanser hastaları

3-İleri derecedeki kas hastaları

4-Palyatif hastaları

5- Cerrahi işlem sonrası yatağından kalkamayan hastalar 

Evde Sağlık Hizmeti Tanımı:

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar. Evde Sağlık Hizmetleri ilk aşamada yatağa bağımlı hastalarahizmet verecektir. Hareket kabiliyetini kaybetmemiş, sağlık kuruluşuna gelebilen ve sağlık sorunları çok ağır tablolar oluşturmayan hasta grubu hizmet kapsamında değildir .Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsarLüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır.Evde sağlık hizmeti alan kişiler, tıbbi zorunluluk hallerinde sorumlu tabibin gördüğü lüzum üzerine en uygun sağlık kurum veya kuruluşuna sevk edilir. Sevkine karar verilen hastanın sevk edildiği sağlık kurumuna veya gerektiğinde sağlık kurumundan eve nakli için sağlık kurumuna ait hasta nakil aracı ile yapılır.
Evde sağlık hizmetleri, randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde yürütülür. Ev ziyaretlerinde verilen sağlık.hizmetleri sırasında hastanın ailesinden birinin veya bir yakınının bulunması sağlanırYalnız yaşayan hastalara yapılan ev ziyaretlerinde ekipte görevli diğer bir sağlık personeli hizmete katılır.Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez. Bu durumlarda 112 Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvuru esastır.

Evde sağlık hizmetine başvuru :

Evde sağlık hizmeti almak isteyen kişiler mesai saatleri içinde kendileri ve ya yakınları aracılığı ile aile hekimlerine, hastanemizdeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimine bizzat gelerek veya telefon ile başvuru yapabilirler. Başvuru için gerekli belgeler hastanın nüfus cüzdanı ve varsa mevcut ilaç ve tedavi raporlarıdır. Başvuru formu aile hekimi veya Evde Sağlık Hizmeti birimi tarafından doldurularak kayıt altına alınır randevulu çalışan birimdir acil durumlar da 112 aranır .

BEYŞEHİR’de Evde Sağlık Hizmetleri’ne başvurma kisteyenler Aile hekimliklerinin numaralarından Hastane için de mesai saatleri içinde SABAH 08:00=09:00 arası ÖĞLEDEN SONRA 14:00=16:00  0-332 221 08 20 veya 0-538  574 21 11’i  tuşlarak arayabilirsiniz

Türkiye’nin genelinde tesis edilen 444 38 33 numarası mesai saatleri içersinde aranabilir.